تقويت اعصاب

سبوس برنج غنی‌ از ویتامین‌های ب است. این ویتامین‌ها اعمال متابولیك مختلفی را در سیستم‌های اعصاب، سلول‌های خونی و عضلات انجام می‌دهد.